قالب وبلاگ
دانشگاه پیام نور واحد آزادشهر
 
jozveh din ve akhlagh.pdf 1.93 MB جزوه دين و اخلاق
jozveh kalam jadid.pdf 5.61 MB جزوه كلام جديد
jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf 2.8 MB جزوه متون ديني به زبان خارجي 3
jozveh parvaz va tejarat.pdf 4.87 MB جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بليت
jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf 1.09 MB جزوه تاريخ فلسفه اسلامي 2
jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf 1.05 MB جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي 1
jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf 1.57 MB جزوه تاريخ تشكيلات اسلامي 2
jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf 2.43 MB جزوه تاريخ علوم در اسلام
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf 5.57 MB جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
jozveh zeban ,akhlagh,.pdf 1.04 MB جزوه زبان اخلاق
jozveh zeban.pdf 2.16 MB جزوه زبان اخلاق در فلسفه
karakgah omoomi 2.pdf 3.56 MB كارگاه عمومي 2
Karborde Amar va Ehtemalat dar EghlimShenasi.pdf 18.67 MB كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي (كارشناسي ارشد اقليم شناسي)
Karborde Camputer dar Geography.pdf 19.02 MB كامپيوتر در جغرافيا
Karborde narmafzare rayanee.pdf 2.51 MB

روش تحقيق رايانه اي

kargah omoomi 1.pdf 4.36 MB كارگاه عمومي 1
karstbook(4-6-1390).pdf 3.43 MB هيدرولوژي كارست
ketabkhanehay daneshgahi va tose elmi.pdf 22.66 MB جزوه كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه ملي
ketabkhanehy omoomi va tose farhangi.pdf 583.031 KB كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي
Ktabkhanehhaye Tekhssossi.pdf 3.05 MB

جزوه درس كتابخانه هاي تخصصي و توسعه اهداف سازماني (كتابداري)

Maad dar nahjolbalagheh.pdf 4.11 MB

معاد در نهج البلاغه

mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdf 4.99 MB مباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت گياهي
mabani khoshenvisi.pdf 1.15 MB مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران 1
mabani oloom riazi.pdf 5.38 MB مباني علوم رياضي (رشته رياضيات و كاربردها)
Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf 1.26 MB مباني مديريت صنعتي
magamtism vadegargooni iran.pdf 4.64 MB ماگماتيسم ودگرگوني ايران (پترولوژي)
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf 1.84 MB جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه )
Maktabhay adabi.pdf 463.443 KB مكتب هاي ادبي
masaleh sakhtemani.pdf 9.62 MB مصالح ساختمان
mekanik sayalat va hidrolik.pdf 10.79 MB مكانيك سيالات و هيدروليك
mghamat alheriri.pdf 390.009 KB مقامات حريري
modiriyate shahri.pdf 1.81 MB مديريت شهري (رشته جغرافيا)
Modiryat raftar sazmani.pdf 7.23 MB مديريت رفتار سازماني
MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf 7.99 MB مديريت و توليد صنعتي
Mofradare qoran.pdf 1.26 MB مفردات قرآن كريم (1)
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf 3.9 MB مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط كار
moton dini be zeban kharegi 1.pdf 2.44 MB متون ديني به زبان خارجي 1
moton dini be zeban kharegi 2.pdf 2.47 MB متون ديني به زبان خارجي 2
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf 2.06 MB جزوه متون عرفاني به زبان خارجي 2
moton erfani be zeban kharegi1.pdf 1.62 MB متون عرفاني به زبان خارجي 1
Motone adabi.pdf 1.45 MB متون ادبي در راستاي نهج البلاغه
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf 3.05 MB متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي)
motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdf 709.438 KB

متون نظم و نثر عربي در ايران از آغاز تا سقوط بغداد

motor haye ehteraghi.pdf 9.62 MB موتورهاي احتراقي
msael klamie jedid (1).pdf 3.66 MB مسائل كلامي جديد 1 (كارشناسي فلسفه و كلام اسلامي)
Nabovat va emamat.pdf 7.14 MB نبوت و امامت
Naghshekeshi.keshavarzi.pdf 16.27 MB رسم فني و نقشه كشي (رشته هاي كشاورزي)
naghshye rah modiryat proje .pdf 3.93 MB نقشه راه مديريت پروژه
nagsheha va nemodarhay eghlimi.pdf 9.44 MB نقشه ها و نمودارهاي اقليمي (رشته جغرافيا)
Nahve karbordi-1.pdf 3.31 MB نحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج البلاغه)
Nahve karbordi-2.pdf 1.67 MB نحو كاربردي 2
NAMAYESH DAR IRAN.pdf 622.617 KB نمايش در ايران
namayeshnamehnevisi be zaban sadeh.pdf 29.08 MB نمايش نويسي به زبان ساده
Narmafzar metre baravoord - mohandesi poroje.pdf 2.92 MB

جزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد

narmafzar.pdf 3.27 MB آشنايي با نرم‌افزارهاي مفيد رياضي(رياضيات كاربردي و آمار)
natural law.pdf 3.4 MB قوانين مديريت منابع طبيعي
nazarieha-va-raveshhaye-tarrahi.pdf 24.37 MB نظريه‌ها و روش‌هاي طراحي (كارشناسي ارشد مهندسي معماري)
nosos.pdf 457.215 KB نصوص من النظم و النثر من السقوط بغداد الي العصر المعاصر
Olom nahjolbalagheh-2.pdf 5.2 MB علوم نهج البلاغه 2
osule barnamerizi mantaghehi.pdf 5.2 MB اصول برنامه ريزي منطقه اي
padidari va paydari.pdf 891.39 KB تاريخ فقه و فقها
Paleoecology book.pdf 4.54 MB پالئواكولوژي (رشته زمين شناسي)
parcheshenasi 2.pdf 795.465 KB پارچه شناسي 2
plant Ecophyziology.pdf 4.9 MB اكو فيزيولوژي گياهي
Proteinha va asidhay neoklik.pdf 7.14 MB پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك
rabeteh dam va marta.pdf 674.719 KB رابطه دام و مرتع
Rahnamay electromeghnatis 2.pdf 2.87 MB راهنماي الكترومغناطيس 2
Rahnamay hale masael electromeghantis 1.pdf 4.84 MB راهنماي حل مسائل الكترو مغناطيس 1
Rahnamy barsi kotob darsi.pdf 1.78 MB جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط به درس آموزش رياضي)
ravabet.pdf 981.117 KB مقدمه اي بر روابط عمومي (رشته كتابداري)
ravanshenasi jenaee.pdf 5.24 MB روان شناسي جنايي
ravanshenasi modiryat.pdf 1.2 MB روانشناسي مديريت
ravesh tahgig dar olom.pdf 17.11 MB روش تحقيق در علوم
Raveshay bioshimi va biphizic.pdf 6.16 MB روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf 9.04 MB روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس
Romaan 1.pdf 5.99 MB رمان 1
rusta1.rar 8.3 MB روستا 1 (مهندسي معماري)
rusta2.rar 3.89 MB روستا 2 (مهندسي معماري)
sakhteman1.pdf 15.51 MB ساختمان 1 (رشته مهندسي معماري)
sazmandehi rayanehi manbe.pdf 3.77 MB سازماندهي رايانه اي منابع
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf 598.996 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 1
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf 293.423 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 2
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf 310.241 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 3
Shimi va teknology rang.pdf 1.61 MB شيمي و تكنولوژي رنگ
SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf 2.81 MB شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf 1.27 MB سير تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ايران
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf 4.11 MB Synoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal
Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf 8.89 MB تفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي
tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf 924.841 KB تفسير ترتيبي قران كريم 1 (مقطع كارشناسي و جبراني ارشد)
Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf 1.5 MB تفسير ترتيبي قرآن كريم
Tafsire tartibi2.pdf 5.48 MB تفسير ترتيبي 2(علوم قرآن وحديث)
tahlil raftar sazmani.pdf 7.52 MB تحليل رفتار سازماني (رويكرد انتقادي) (تجديد نظرشده 1390)
tahlile-fazahaye-shahri.pdf 6.87 MB تحليل فضاهاي شهري (مهندسي معماري)
Tahzib.pdf 8.97 MB جزوه تهذيب القراء
Tanavoe zisti.pdf 1.3 MB

تنوع زيستي

Tarahi baghe va park.pdf 19.24 MB طراحي باغ و پارك
tarh ashya.pdf 2.65 MB طرح اشياء در تمدن اسلامي
tarh rizi vahedhaye sanati .pdf 6.7 MB طرح ريزي واحدهاي صنعتي
Tarikh adabiat jahan.pdf 6.58 MB جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه كتابداري و اطلاع رساني)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf 5.36 MB تاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري)
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf 1.72 MB جزوه تاريخ اسلام در مصر و شام
tarikh parche va lebas 1.pdf 4.54 MB تاريخ پارچه و لباس 1
Tarikh ulom.pdf 8.36 MB تاريخ علوم (كتابداري)
Tarikhe falsafeh eslami-2.pdf 2.37 MB
تاريخ فلسفه اسلامي 2 اديان و عرفان
Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf 2.69 MB تاريخ كلام و فلسفه اسلامي
tarikhe shahr va shahrsazi dar jahan.pdf 12.59 MB تاريخ شهر و شهرسازي درجهان (رشته مهندسي شهرسازي)
Tarjome adabi 1.pdf 1.12 MB ترجمه ادبي 1
Tarjome adabi 2.pdf 671.147 KB ترجمه ادبي 2
Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdf 1.2 MB تأثير قرآن در پيدايش علوم زبان عربي
termodinamik .pdf 3.68 MB اصول ترموديناميك
Toohid dar nahjolbalagheh.pdf 3.3 MB توحيد در نهج البلاغه
Tose eghtesadi ba mabani islami.pdf 19.72 MB توسعه اقتصادي بامباني اسلامي (كارشناسي ارشد اقتصاداسلامي)
tour va honar tourgardani.pdf 1.55 MB تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت جهانگردي)
veze kononi jehan eslam 1.pdf 3 MB وضع كنوني جهان اسلام 1
veze kononi jehan eslam 2.pdf 2.7 MB وضع كنوني جهان اسلام 2
WEED nahaee.pdf 4.26 MB علف هاي هرز و كنترل آنها
wood metal.pdf 1.46 MB كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران 2
Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf 1.35 MB زبان ارشد (نهج البلاغه)
ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf 217.885 KB زبان تخصصي ارشد هنر
zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf 509.843 KB زبان تخصصي 2 (رشته ادبيات عرب)
zaban takhsosi 3 fasfaeh va kalam.pdf 4.4 MB زبان تخصصي 3 رشته فلسفه و كلام
Zabane olom qoran.pdf 1.19 MB زبان خارجي ( كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث )
zaminshenasi eghtesadi.pdf 13.17 MB زمين شناسي اقتصادي
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf 11.13 MB زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf 9.91 MB زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت دوم)
zaminshenasi sakhtari.pdf 12.19 MB زمين شناسي ساختاري
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf 10.43 MB زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت اول)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf 10.5 MB زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت دوم)
Zebanshenasie Karbordi.pdf 3.99 MB جزوه درس زبان شناسي كاربردي(كتابداري)

[ چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 14:3 ] [ مدیریت سایت دانشگاه ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دانشگاه پیام نور واحد آزاد شهر
امکانات وب